Gliwice mają nowego Sekretarza

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Sekretarza miasta wybrano Panią Barbarę Chamigę.Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Chamiga spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, teoretycznych i praktycznych, związanych z celami i zadaniami przewidzianymi do realizacji na stanowisku sekretarza miasta. W ocenie komisji rekrutacyjnej p. B. Chamiga posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje wymagane na oferowanym stanowisku.  

Barbara Chamiga pracowała do tej pory m.in. na stanowisku naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Zabrzu.

Zdjęcie: m.nowinyzabrzanskie.pl

Do głównych obowiązków Sekretarza Miasta należą:

- Współpraca z Radą Miasta oraz jednostkami pomocniczymi miasta.

- Nadzór merytoryczny nad realizacją budżetu obywatelskiego oraz inicjatyw lokalnych.

- Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich, w tym organizacji wyborów i referendów.

- Zarządzanie projektami oraz doskonalenie metod zarządzania organizacją.

- Kształtowanie procesów IT realizowanych w jednostkach wchodzących w skład administracji samorządowej w mieście Gliwice.

- Reprezentowanie Miasta w zakresie realizowanych zadań.


Pani Barbara zastąpiła na tym stanowisku jednego z najbardziej doświadczonych gliwickich samorządowców - Andrzeja Karasińskiego, który niedawno odszedł na emeryturę.


Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.