Raport RIO - prokuratura zawiadomiona

W związku z opublikowanym w styczniu Wystąpieniem pokontrolnym [WIĘCEJ: LINK] Regionalna Izba Obrachunkowa złożyła doniesienie do Prokuratury o stwierdzonych nieprawidłowościach. Powiadomiono także Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Mamy potwierdzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - w efekcie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Gliwice skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących:

- zarządzania mieniem publicznym,

- naruszeń przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Izba wystosowała także zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przypomnijmy, w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny, osobom odpowiedzialnym może grozić nawet zakaz wykonywania funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.


Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest, między innymi:

Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych:

1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości;

3) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;

4) udzielenie zamówienia publicznego:

- wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

- z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.