Regulamin konkursu
“Niedzielna zagadka zdjęciowa”
Instytutu Pracy i EdukacjiPostanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Edukacji, ul. Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice, NIP:6312658876
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/gliwiceodnowa (zwanej dalej
“Fanpage”)

Warunki uczestnictwa
5. Niepełnoletni uczestnicy konkursu muszą posiadać zgodę rodziców na udział w konkursie.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
7. Konkurs trwa od 13.09.2020 r. do 18.09.2020 r. do godziny: 10.00.
8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18.09.2020 r. za pośrednictwem FanPage.
9. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu budynku, którego zdjęcie zostanie pokazane na zdjęciu konkursowym.
11. W konkursie zostanie wybrany zwycięzca, który poprawnie zidentyfikuje budynek przedstawiony na zdjęciu, wskaże go w komentarzu, oraz napisze, dlaczego to do niego powinna trafić nagroda rzeczowa. Zwycięża najbardziej kreatywny komentarz.
12. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zwycięzcę konkursu.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda
14. Nagrodą w konkursie jest: książka “Gliwice zwano kiedyś Gleiwitz” W. Bittnera.
15. Nagrodę można odebrać osobiście w biurze Organizatora.
16. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.12.2020 r. Po tym terminie nagroda
traci ważność.
17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada..
19. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.


Postanowienia końcowe
20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
21. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.