Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI INSTYTUT PRACY I EDUKACJI - JEDNOLITY TEKST STATUTU 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja pod nazwą ​INSTYTUT PRACY I EDUKACJI​, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Petrosa 

Tovmasyana, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Wysowskiego w kancelarii 

notarialnej w Siemianowicach Śląskich działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, a w przypadku działania za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa § 4 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 5 

Fundacja jest apolityczną, niezależną, pozarządową jednostką o charakterze non-profit prowadzącą badania 

naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną, społeczną i popularyzatorską dla dobra publicznego. 

§ 6 

Celami działania Fundacji są: 

1. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

2. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

3. wspieranie rozwoju młodzieży w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz kształtowania osobowości; 

4. doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz innych osób 

związanych z oświatą; 

5. wspieranie lokalnej społeczności w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego; 

6. wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych; 

7. wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności, 

wolności słowa i tolerancji; 

8. aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz 

poszanowaniem dla wolności mediów; 

9. stwarzanie warunków rozwoju naukowego i osobowościowego osobom wybierającym jako swoją 

drogę zawodową pracę na obszarze nauk prawnych; 

10. wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, osób im najbliższych w przezwyciężaniu 

skutków przestępstw; 

11. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk 

marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, 

działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem 

dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup 

narażonych na dyskryminację; 

12. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy 

przedstawicielami różnych krajów, społeczności; 

13. współpracy naukowej z jednostkami zagranicznymi o podobnych celach działania i misji. 

§7 

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach 

obcych. 

§8 

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności w sferze następujących zadań 

publicznych: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2. działalności charytatywnej; 

3. ochrony i promocji zdrowia; 

4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

6. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

11. promocji i organizacji wolontariatu; 

12. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

13. nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie; 

14. udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, o którym 

mowa w Programie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2021 z dnia 24 października 2018 

roku; 

15. udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym o którym mowa w Programie Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym na lata 2019-2021 z dnia 24 października 2018 roku. 

§9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej. 

2. Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów poświęconych tematyce edukacyjnej. 

3. Organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych 

oraz wydawanie publikacji; 

4. Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach; 

5. promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie dobrych 

wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym; 

6. organizowanie wymian młodzieżowych nastawionych na wymianę doświadczeń międzykulturowych, 

w szczególności na obszarach transgranicznych; 

7. zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, 

wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin; 

8. promowanie ideałów demokracji i aktywny sprzeciw wobec naruszeniom występującym w obszarze 

praw człowieka; 

9. działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w 

tym zakresie; 

10. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji; 

11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

12. Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie; 

13. Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym w sposób, o 

którym mowa w Programie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2021 z dnia 24 

października 2018 roku. 

14. Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym, w sposób o którym mowa w Programie 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2021 z dnia 24 października 2018 roku. 

§10 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§11 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3 000 (słownie: trzy tysiące złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§12 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów; 

2. dotacji i subwencji oraz grantów; 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

4. dochodów z majątku Fundacji; 

5. odsetek bankowych; 

6. odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

7. środków finansowych, papierów wartościowych, nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację 

w toku jej działania. 

§13 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

§14 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym uchwałą Zarządu. 

§15 

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

a dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przekazywany jest na realizację 

statutowych celów Fundacji. 

2. Do działań nieodpłatnych należą w szczególności: 

a) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

b) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

c) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

d) PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych 

e) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

f) PKD 58.11.Z. Wydawanie książek 

g) PKD 58.12.Z. Wydawanie wykazów oraz list 

h) PKD 58.13.Z. Wydawanie gazet 

i) PKD 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

j) PKD 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza 

k) PKD 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

l) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

m) PKD 10.32 Z Produkcja soków z owoców i warzyw 

n) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

o) PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i 

ciastek 

p) PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych 

wyrobów ciastkarskich i ciastek 

q) PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

r) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

s) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

t) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania 

u) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

v) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

w) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering) 

x) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

y) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

z) PKD 58.11.Z Wydawanie książek 

aa) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

bb) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 

cc) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

dd) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

ee) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

ff) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

gg) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

hh) PKD 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych 

nauk przyrodniczych i technicznych, 

ii) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany 

jj) PKD 73.11 Z Działalność agencji reklamowych 

kk) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

ll) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając 

ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

mm) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

nn) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

oo) PKD 85.59.A Nauka języków obcych 

pp) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych 

qq) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i 

pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

rr) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach 

ss) PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 

tt) PKD 47.41 Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 

oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

uu) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

vv) PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

ww) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

xx) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

yy) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

zz) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

aaa) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

bbb) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

ccc) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet 

ddd) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

eee) PKD 85.60 Z Działalność wspomagająca edukację 

fff) PKD 95.11 Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

ggg) PKD 95.12 Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 

hhh) PKD 96.09 Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

iii) PKD 63.99 Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

jjj) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

kkk) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych 

lll) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

mmm) PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

nnn) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi 

ooo) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 

ppp) PKD 85.5 Prowadzenie edukacji pozaszkolnej 

rrr) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników sss) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej ttt) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

3. Do działań odpłatnych należą w szczególności: 

a) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

b) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

c) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

d) PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

e) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

f) PKD 58.11.Z. Wydawanie książek 

g) PKD 58.12.Z. Wydawanie wykazów oraz list 

h) PKD 58.13.Z. Wydawanie gazet 

i) PKD 58.14.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

j) PKD 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza 

k) PKD 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

l) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

m) PKD 10.32 Z Produkcja soków z owoców i warzyw 

n) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

o) PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 

p) PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów 

ciastkarskich i ciastek 

q) PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

r) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

s) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

t) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

u) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

v) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

w) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

x) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

y) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

z) PKD 58.11.Z Wydawanie książek 

aa) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

bb) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

cc) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

dd) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

ee) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

ff) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

gg) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

hh) PKD 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych, 

ii) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

jj) PKD 73.11 Z Działalność agencji reklamowych 

kk) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

ll) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

mm) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

nn) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

oo) PKD 85.59.A Nauka języków obcych 

pp) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych 

qq) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

rr) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

ss) PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 

tt) PKD 47.41 Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

uu) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

vv) PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

ww) PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

xx) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

yy) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

zz) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

aaa) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

bbb) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

ccc) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

ddd) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

eee) PKD 85.60 Z Działalność wspomagająca edukację 

fff) PKD 95.11 Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

ggg) PKD 95.12 Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 

hhh) PKD 96.09 Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

iii) PKD 63.99 Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

jjj) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

kkk) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

lll) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

mmm) PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

nnn) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

ooo) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 

ppp) PKD 85.5 Prowadzenie edukacji pozaszkolnej 

rrr) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

sss) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

ttt) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

WŁADZE FUNDACJI 

§16 

1. Organami Fundacji są: 

a) Fundator; 

b) Rada Fundacji; 

c) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z 

wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w 

tym kosztów podróży. 

FUNDATOR 

§17 

1. Do kompetencji Fundatora należy: 

a) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji; 

b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Rady i Zarządu 

Fundacji. 

2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych postanowień. 

RADA FUNDACJI 

§18 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż trzech członków. 

3. Członków składu Rady Fundacji oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator. 

Następnych Przewodniczących Rady Fundacji powołują członkowie Rady Fundacji. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go 

członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych 

członków Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka 

Rady Fundacji lub podjęcia uchwały o jego odwołaniu określonej w pkt4. 

§19 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, 

zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§20 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu; 

2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia; 

3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu 

absolutorium; 

4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

6. nadzór nad działalnością Fundacji; 

7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji 

Fundacji. 

§21 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji; 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

ZARZĄD FUNDACJI 

§22 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób. 

2. Członków pierwszego składu zarządu oraz Prezesa Zarządu powołuje Fundator. 

3. Kolejnych Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji. 

4. Kadencja Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu trwa dwa lata. 

5. Funkcję Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed 

upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji. 

§23 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, składać może każdy członek Zarządu 

samodzielnie. 

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 

b) uchwalanie regulaminów; 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji; 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów; 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z 

inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków 

obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 

Fundacji. 

7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji i Fundatorowi roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

ZMIANA STATUTU 

§ 24 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów na wniosek Fundatora. 

Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

§25 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

§25 

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może 

zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji. 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§26 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

§27 

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji, przy czym decyzja ta może zapaść 

jedynie na wniosek Zarządu Fundacji. 

§28 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady 

Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

Regulamin darowizn

Darczyńcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na cele statutowe”. Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu za pośrednictwem usługi PayU. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

1. Strona internetowa www.gliwiceodnowa.pl jest prowadzona przez: Fundację Instytut Pracy i Edukacji 44-100 Gliwice,  ul. Siemińskiego 22. KRS: 0000577540, NIP: 6312658876, REGON: 362578997, KONTO: 34114020040000340275902960,.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji,

b) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
c) przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez PayU. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez PayU.
3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Fundacją.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Zapisz się do naszego Newslettera

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

na lata 2018-2030 PROO”.